Algemene voorwaarden

algemene Voorwaarden van Ledverlichtingdeals.nl, gevestigd te Veenendaal
Versie geldig vanaf 1 mei 2011.Artikel 1.

Algemeen
1.1
Onder `Ledverlichtingdeals.nl` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: R&J Trading.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Ledverlichtingdeals.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Ledverlichtingdeals.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ledverlichtingdeals.nl erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Ledverlichtingdeals.nl

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Ledverlichtingdeals.nl eerst na schriftelijke bevestiging (via email). Feitelijke uitvoering door Ledverlichtingdeals.nl of een door Ledverlichtingdeals.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Ledverlichtingdeals.nl en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Ledverlichtingdeals.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2. Ledverlichtingdeals.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging


3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten. De prijzen, zoals vermeld op, of ten behoeve van, de webshop zijn inclusief BTW.

3.2 Ledverlichtingdeals.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst. niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.Artikel 4. Aflevering


4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Ledverlichtingdeals.nl verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Ledverlichtingdeals.nl bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Ledverlichtingdeals.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ledverlichtingdeals.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Ledverlichtingdeals.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Ledverlichtingdeals.nl zijn, waar na Ledverlichtingdeals.nl zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ledverlichtingdeals.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.Artikel 6. Ontbinding


6.1 Onverminderd de rechten van Ledverlichtingdeals.nl op basis van de wet is Ledverlichtingdeals.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Ledverlichtingdeals.nl omstandigheden ter kennis komen die Ledverlichtingdeals.nl n goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Ledverlichtingdeals.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Ledverlichtingdeals.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ledverlichtingdeals.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Ledverlichtingdeals.nl, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ledverlichtingdeals.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Ledverlichtingdeals.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Ledverlichtingdeals.nl na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Ledverlichtingdeals.nl aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Ledverlichtingdeals.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

6.5  Herroepingsrecht: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ledverlichtingdeals.nl
Wij zullen vervolgens het verschuldige orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. 

6.6 Maatproducten zoals voor klant speciaal ontworpen afbeeldingen kunnen niet worden geretourneerd.Artikel 7. Overmacht7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Ledverlichtingdeals.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Ledverlichtingdeals.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ledverlichtingdeals.nl de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Ledverlichtingdeals.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Ledverlichtingdeals.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7.5 Ledverlichtingdeals.nl is afhankelijk van verzenddiensten en leveringen via leveranciers. Extra kosten die in rekening gebracht worden door een ingehuurde installateur, terwijl uw goederen nog niet zijn ontvangen, zijn voor eigen kosten. Ledverlichtingdeals.nl is hier niet verantwoordelijk voor.Artikel 8. Garantie


8.1 Ledverlichtingdeals.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie
(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Ledverlichtingdeals.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ledverlichtingdeals.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Ledverlichtingdeals.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 dagen na levering aan Ledverlichtingdeals.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Ledverlichtingdeals.nl gegrond worden bevonden, zal Ledverlichtingdeals.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ledverlichtingdeals.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ledverlichtingdeals.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ledverlichtingdeals.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ledverlichtingdeals.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


8.5 Ledverlichtingdeals.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Ledverlichtingdeals.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ledverlichtingdeals.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;Artikel 9. Betaling


9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling op factuur plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Bij bestelling via de webshop (internet) dient betaling vooraf te geschieden.

9.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 5% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Ledverlichtingdeals.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens Ledverlichtingdeals.nl onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien Ledverlichtingdeals.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5 Indien Ledverlichtingdeals.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud


10.1 De eigendom van alle door Ledverlichtingdeals.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ledverlichtingdeals.nl zolang de afnemer de vorderingen van Ledverlichtingdeals.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Ledverlichtingdeals.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Ledverlichtingdeals.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ledverlichtingdeals.nl of een door Ledverlichtingdeals.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ledverlichtingdeals.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ledverlichtingdeals.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ledverlichtingdeals.nl.Artikel 11. Privacy11.1 Ledverlichtingdeals.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Ledverlichtingdeals.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Ledverlichtingdeals.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Ledverlichtingdeals.nl worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Ledverlichtingdeals.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Ledverlichtingdeals.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Ledverlichtingdeals.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Ledverlichtingdeals.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Ledverlichtingdeals.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Ledverlichtingdeals.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt. Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Ledverlichtingdeals.nl geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij R&J Trading exterieur en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.Artikel 13. Toepasselijk rechtOp alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ledverlichtingdeals.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassingArtikel 14. Geschillen


14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Ledverlichtingdeals.nl, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 18:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.Artikel 15. KlachtenregelingWe raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ledverlichtingdeals.nl